کتاب ها

«آشنات منم: نگاهی نو به ایده های مولانا در دیوان شمس». کتابی برای عمیق تر شدن در دیوان شمس و یافتن راه توسعه فردی

مقالات

جان می ماند و خرد

ما بقی هیچ!
نه آن هیچ که همه چیز است. آن هیچ که نیافت خود را!

info@aliiranmanesh.com